Diweddariadau i gyfarwyddiadau ymarfer

Gallwch weld fersiynau diweddaraf pob un o’n cyfarwyddiadau ymarfer ar ein gwefan. Y diweddariadau diweddaraf yw (y mwyaf diweddar yn gyntaf): Chwefror 2014 Diweddarwyd adran 9.8 o Gyfarwyddyd Ymarfer40 – Cynlluniau’r Gofrestrfa Tir – Atodiad 2 – Cyfarwyddyd ar baratoi cynlluniau ar gyfer ceisiadau’r Gofrestrfa Tir i egluro’n canllawiau ar gynlluniau sy’n cael eu hargraffu o…

Dileu cyfyngiadau Ffurf A

Pan wneir cais i ddileu cyfyngiad ar Ffurf A o Atodlen 4 o Reolau Cofrestru Tir 2003 mae angen tystiolaeth arnom sy’n dangos: lle ceir unig berchennog, mai’r perchennog yw’r unig berson sydd â budd llesiannol yn yr eiddo, neu lle ceir cydberchnogion, bod y perchnogion yn dal y tir mewn ymddiried i’w hunain fel…

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth MapSearch

Gall pob cwsmer E-wasanaethau busnes roi cynnig ar ein gwasanaeth digidol am ddim newydd , MapSearch, sydd ar gael trwy’r porthol. Mae MapSearch yn ddull hunanwasanaeth ar unwaith gwahanol i’n gwasanaeth Chwiliad o’r Map Mynegai (SIM). Gall defnyddwyr MapSearch wneud y canlynol am ddim: canfod yn gyflym a yw tir neu eiddo’n gofrestredig gweld lleoliad…

Ad-daliadau ar geisiadau i gofrestru rhoi hawddfraint

Os ydych wedi cyflwyno cais i gofrestru rhoi neu gaffael hawddfraint, mae’n bosibl eich bod wedi gor-dalu. Gallech fod yn gymwys i hawlio ad-daliad os cyflwynwyd eich cais oddi ar 1 Ebrill 2004 ac roedd yn ymwneud â thri rhif teitl neu ragor. Oddi ar 1 Ebrill 2004 dylech fod wedi talu’n unol ag Erthygl…

Nodyn atgoffa y bydd rhai ffïoedd yn gostwng o 17 Mawrth

Ar ddydd Llun 17 Mawrth daw ein Gorchymyn Ffi newydd i rym. Byddwn yn cyflwyno: ffi sefydlog ar gyfer unrhyw geisiadau ‘archwilio dogfennau’ a ‘chopi swyddogol o ddogfen’ (OC2) gostyngiad yn nifer y bandiau ffïoedd ar gyfer cofrestriadau graddfa 1 gostyngiad yn y ffi ar gyfer cofrestriadau graddfa 1 ar gyfer eiddo rhwng £80,001 a…

Calendr cyhoeddi’r Mynegai Prisiau Tai

Y Gofrestrfa Tir yw un o bedwar cynhyrchydd ystadegau prisiau tai swyddogol, ynghyd â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Cofrestri’r Alban a Gwasanaethau Tir ac Eiddo, Gogledd Iwerddon. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu Mynegai Prisiau Tai y DU unigol, fel y nodwyd yn Landnet 39. Yn y cyfamser cyhoeddir Mynegai Prisiau Tai y Gofrestrfa Tir…

Property Portfolio Consolidator: gweld y darlun ehangach gyda’r Gofrestrfa Tir

I lawer o sefydliadau, mae casglu trosolwg cynhwysfawr o’u portffolio eiddo yn hanfodol bwysig i’w busnesau. Mae ei angen ar gymdeithasau tai er mwyn cyflawni cyfrifoldebau rheoliadol penodol, ar ddatblygwyr a buddsoddwyr eiddo i ddadansoddi eu potensial ariannu. Efallai y bydd sefydliadau mawr am wirio perchnogaeth eu hasedion, tra gellir cyfarwyddo cyfreithwyr i ddadansoddi un…