Pridiannau Tir Lleol: safbwynt swyddog awdurdod lleol

Y Gofrestrfa Tir yn ymgymryd â Phridiannau Tir Lleol Rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol yn gynharach y mis hwn i’r ddeddfwriaeth sy’n galluogi’r Gofrestrfa Tir i ddarparu ei gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol digidol arfaethedig. Bydd y Bil Seilwaith yn: galluogi’r Gofrestrfa Tir i greu cofrestr Pridiannau Tir Lleol wedi’i ddigideiddio a fydd yn gwella mynediad i…

Meddiant gwrthgefn a chyfraith trosedd

Un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir sy’n archwilio goblygiadau dyfarniad y Llys Apêl yn achos meddiant gwrthgefn Best. A ddylai unigolyn sy’n torri cyfraith trosedd yn ôl pob golwg allu dibynnu ar y deddfau hynny wrth wneud cais i gofrestru teitl ar sail meddiant gwrthgefn? Trwy ddeddfu adran 144 o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a…

Deall cynlluniau teitl prydlesol

Ym mis Hydref, newidiwyd y ffordd rydym yn creu cynlluniau teitl ar gyfer llawer o gofrestriadau prydlesol sy’n cynnwys lefel llawr, megis fflat. Mae’r newid polisi bellach wedi bod ar waith am dros dri mis ac mae’n gyfle amserol i roi rhagor o wybodaeth ac eglurhad. Fel gyda phob teitl prydlesol, rhaid darllen y gofrestr…

Cyfyngiad gwrth-dwyll i gwmnïau: ffurflen RQ(Co)

Cyflwynwyd mesur diogelwch newydd ar gyfer cwmnïau sy’n berchen ar eiddo cofrestredig ac sy’n pryderu y gallai’r eiddo fod yn destun gwerthiant neu forgais twyllodrus gennym yn ddiweddar. Mae’n hysbys bod eiddo gyda thenantiaid, gwag neu heb forgais yn arbennig o agored i dwyll. Gall twyll eiddo ddigwydd mewn llawer o ffyrdd. Gall twyllwyr geisio…

Edrych yn ôl ar 2014

Wrth i 2015 ddechrau, rydym wedi bod yn edrych yn ôl ar 2014 brysur iawn i’r Gofrestrfa Tir. Roedd ein lefelau derbyn yn 2014 yr uchaf a gafwyd am dros saith mlynedd. Proseswyd dros 32 miliwn o geisiadau a fu’n cefnogi gwerthiannau eiddo gwerth cannoedd o biliynau o bunnoedd mewn marchnad eiddo fywiog. Yn ystod…

Ffurflen RQ(Co) – cyfyngiad gwrth-dwyll newydd i gwmnïau

Rydym wedi cyflwyno mesur diogelwch ychwanegol ar gyfer cwmnïau sy’n meddu ar eiddo cofrestredig. Mae rhai o’r peryglon twyll a wynebir gan unigolion preifat yn berthnasol i gwmnïau hefyd. Er mwyn helpu i atal a lleihau’r risg o dwyll hunaniaeth a thwyll eiddo, rydym wedi lansio ffurflen RQ(Co). Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn debyg i’r…

Cofrestru arwystlon cwmni

Er i’r gyfundrefn ar gyfer cofrestru arwystlon gan gwmnïau gyda’r Gofrestrfa Cwmnïau newid bron i flwyddyn yn ôl, nid yw nifer sylweddol o geisiadau i’r Gofrestrfa Tir i gofrestru arwystl cwmni yn cynnwys yr holl dystiolaeth ofynnol. Wrth gyflwyno arwystl cwmni wedi’i ddyddio ar/ar ôl 6 Ebrill 2013 i’w gofrestru gyda’r Gofrestrfa Tir bydd angen…

Cyflawni gweithredoedd gan awdurdodau lleol

Mae awdurdodau lleol yn dirfeddianwyr sylweddol. Mae tua 770,000 o deitlau (3 y cant o’r cyfan) wedi’u cofrestru i awdurdodau lleol. Nid yw’n syndod felly bod awdurdodau lleol yn aml yn rhan o drafodion trawsgludo. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio sêl, er y caiff cynghorau plwyf a chynghorau cymunedol…