Prif Weithredwr newydd i’r Gofrestrfa Tir

Mae Prif Weithredwr Cyngor Thurrock, Graham Farrant, yn ymgymryd â rôl Prif Gofrestrydd Tir a Phrif Weithredwr y Gofrestrfa Tir ar ddydd Llun 1 Mehefin. Mae Graham yn dilyn Ed Lester ar ôl i Ed roi’r gorau i’r swydd ym mis Mawrth. Mae’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, John Peaden, yn gwasanaethu ar hyn o bryd fel ein…

Read more


Y camau nesaf ar gyfer Pridiannau Tir Lleol

Nawr bod cyfnod yr etholiad wedi dod i ben, mae’n fusnes fel arfer i dîm Pridiannau Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Felly, beth y gallwn ni ddisgwyl ei weld yn ystod y misoedd nesaf? Cafodd y ddeddfwriaeth sy’n ein galluogi i ddarparu ein gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol digidol y Cydsyniad Brenhinol ym mis Chwefror. Gan…

Read more


Trawsgludwyr newydd a newidiadau i ffurflenni ID y Gofrestrfa Tir

Newidiwyd ein ffurflenni ID fel y gellir eu llenwi gan ddau grŵp o drawsgludwyr newydd eu hawdurdodi. Mae Rheoliad CILEx, a alwyd yn Safonau Proffesiynol ILEX yn flaenorol, wedi dechrau awdurdodi unigolion a sefydliadau i ymgymryd â gweithgareddau offeryn neilltuedig o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sydd wedi’u…

Newidiadau i gofnod 1 yn y gofrestr eiddo ar gyfer teitlau prydlesol

Cyflwynodd ein newidiadau diweddar i’r ffordd rydym yn creu cynlluniau teitl ar gyfer llawer o gofrestriadau prydlesol sy’n cynnwys lefel llawr eiriad newydd ar gyfer cofnod 1 yn y gofrestr eiddo hefyd. Rydym nawr yn gwneud dau newid pellach i’r cofnod hwn. Lle y mae cofrestriad prydlesol yn ddarostyngedig i lefel llawr, ychwanegir nodyn gwybodaeth…

Ffugio a ‘gwarant y wladwriaeth’ o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002

Un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir sy’n archwilio canlyniad Swift 1st Limited v Chief Land Registrar [2015] EWCA Civ 330 Mae penderfyniad hirddisgwyliedig y Llys Apêl yn achos Swift 1st Limited v CLR wedi’i draddodi. Collodd y cofrestrydd yr apêl ac ni fydd yn ceisio caniatâd i apelio ymhellach i’r Goruchaf Lys. Mae’r achos yn…

Mynd i’r afael â phryderon cwsmeriaid

Rydym yn monitro lefelau boddhad cwsmeriaid yn ofalus yn y Gofrestrfa Tir, yn arbennig trwy ein harolwg ffôn chwarterol o 300 o gwsmeriaid busnes. Ar ôl dwy flynedd yn olynol o foddhad o 98 y cant cofnodwyd gostyngiad i 94 y cant yn 2014/15. Mae dau fater wedi bod o bwys mawr i’n cwsmeriaid yn…

Read more


Chwilio a chanfod cynnwys ar GOV.UK

Dod o hyd i hafan y Gofrestrfa Tir: Defnyddiwch ein llwybr byr www.gov.uk/land-registry Dod o hyd i’r rhan fwyaf o bethau y mae pobl yn chwilio amdanynt: Dewiswch o un o’r 10 cyswllt ar frig ein hafan, ee Searches, fees and forms neu Business e-services portal Defnyddio’r blwch chwilio: Mae chwilio o hafan y Gofrestrfa Tir yn…