Business Gateway

Derbyniwyd dros 1.1 miliwn o geisiadau trwy Business Gateway rhwng mis Ebrill a mis Medi – sy’n adlewyrchu’r diddordeb cynyddol yn y gwasanaeth busnes i fusnes gan gyflenwyr meddalwedd cyfreithiol.

Mae’r cyflenwyr wedi bod yn ysgogi’r defnydd o Business Gateway gan gwmnïau cyfreithiol yn gyffredinol – gyda’r nifer sydd â mynediad yn codi 50 y cant oddi ar fis Ebrill –- ac rydym wedi bod yn brysur yn eu cefnogi wrth iddynt ddatblygu eu systemau i integreiddio â’n system ni.

Mae Business Gateway yn galluogi cwsmeriaid i gael mynediad didrafferth i’n gwasanaethau o’u systemau rheoli achos (CMS) ac awtomeiddio prosesau ailadroddus. Nid oes angen mewngofnodi i’r porthol ac ail gofnodi gwybodaeth.

Mae’n cynnig Register Extract Service ac Online Owner Verification yn ogystal â’r gwasanaethau statudol a ddefnyddir amlaf.

Ymhlith y cwmnïau cyfreithiol i elwa mae Advantage Property Lawyers, sydd wedi symleiddio ei brosesau trwy ddileu’r angen i ail-gofnodi data ac awtomeiddio’r gwaith o adfer a chadw dogfennau.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Glen Kermode: “Nawr gall ein trawsgludwyr gyflawni’r tasgau hyn yn sylweddol gyflymach nag oedd yn bosibl o’r blaen. Rydym elwa o leihau’r perygl o wallau cyffredin trwy ddilysu data’n awtomatig cyn pob cais.

“Mae’r gwaith o integreiddio Business Gateway â’n meddalwedd rheoli achos ni wedi’n galluogi yn y pen draw i gynyddu effeithlonrwydd a rhoi mwy o amser i ni allu rhoi gwasanaeth o safon hyd yn oed yn uwch i’n cleientiaid.”

Mae gan rai o gwsmeriaid Business Gateway y gallu TG i ddatblygu eu systemau’n fewnol. Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau yn cael mynediad parod trwy eu cyflenwyr meddalwedd cyfreithiol.

Ymhlith y cyflenwyr sydd wedi gweithio gyda ni’n ddiweddar mae:

  • Hoowla, cwmni meddalwedd trawsgludo ar-lein newydd sydd wedi’i leoli yn Abertawe
  • Eclipse Legal Systems, sy’n rhan o Capita ac sy’n darparu’r Proclaim CMS
  • ACS Solutions, y mae ei gynnyrch Title Expert yn gweithio gyda systemau amrywiol
  • Legal Practice Technologies, menter ar y cyd rhwng Cymdeithas y Cyfreithwyr a Mastek Limited sy’n datblygu Veyo, porthol trawsgludo ar-lein
  • Ochresoft, y darparwr llif gwaith trawsgludo sy’n gyfrifol am Intelliworks
  • Zylpha, sy’n arbenigo mewn darparu cynnyrch ar gyfer defnyddwyr system rheoli achos Lexis Nexis Solcase a Visualfiles.

Mae ein gwefan yn rhestru’r holl gyflenwyr meddalwedd sydd wedi integreiddio â gwasanaethau Business Gateway trwy eu CMS eu hunain neu CMS cyflenwr arall. Mae’n dangos pa gwmnïau sy’n rhoi mynediad i Wasanaethau Gwybodaeth i’w cwsmeriaid, pa gwmnïau sy’n cynnig mynediad i’r Gwasanaeth Cofrestru Dogfen Electronig (e-DRS) a pha gwmnïau sy’n cynnig mynediad i’r ddau.

Nid ydym yn argymell nac yn arnodi unrhyw gynnyrch neu wasanaeth unigol mwy nag un arall. Ychwanegir cyflenwr at y rhestr unwaith y bydd wedi profi y gall gyflwyno cais Gwasanaethau Gwybodaeth neu gais e-DRS byw trwy Business Gateway.

Cyfieithiad gan Siwan Sloman.


James Rippin
By James Rippin,
Product Manager at HM Land Registry