Cyfarwyddiadau

Trawsgludwyr newydd a newidiadau i ffurflenni ID y Gofrestrfa Tir

Newidiwyd ein ffurflenni ID fel y gellir eu llenwi gan ddau grŵp o drawsgludwyr newydd eu hawdurdodi. Mae Rheoliad CILEx, a alwyd yn Safonau Proffesiynol ILEX yn flaenorol, wedi dechrau awdurdodi unigolion a sefydliadau i ymgymryd â gweithgareddau offeryn neilltuedig o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sydd wedi’u…

Newidiadau i gofnod 1 yn y gofrestr eiddo ar gyfer teitlau prydlesol

Cyflwynodd ein newidiadau diweddar i’r ffordd rydym yn creu cynlluniau teitl ar gyfer llawer o gofrestriadau prydlesol sy’n cynnwys lefel llawr eiriad newydd ar gyfer cofnod 1 yn y gofrestr eiddo hefyd. Rydym nawr yn gwneud dau newid pellach i’r cofnod hwn. Lle y mae cofrestriad prydlesol yn ddarostyngedig i lefel llawr, ychwanegir nodyn gwybodaeth…

Ffugio a ‘gwarant y wladwriaeth’ o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002

Un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir sy’n archwilio canlyniad Swift 1st Limited v Chief Land Registrar [2015] EWCA Civ 330 Mae penderfyniad hirddisgwyliedig y Llys Apêl yn achos Swift 1st Limited v CLR wedi’i draddodi. Collodd y cofrestrydd yr apêl ac ni fydd yn ceisio caniatâd i apelio ymhellach i’r Goruchaf Lys. Mae’r achos yn…

Meddiant gwrthgefn a chyfraith trosedd

Un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir sy’n archwilio goblygiadau dyfarniad y Llys Apêl yn achos meddiant gwrthgefn Best. A ddylai unigolyn sy’n torri cyfraith trosedd yn ôl pob golwg allu dibynnu ar y deddfau hynny wrth wneud cais i gofrestru teitl ar sail meddiant gwrthgefn? Trwy ddeddfu adran 144 o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a…

Deall cynlluniau teitl prydlesol

Ym mis Hydref, newidiwyd y ffordd rydym yn creu cynlluniau teitl ar gyfer llawer o gofrestriadau prydlesol sy’n cynnwys lefel llawr, megis fflat. Mae’r newid polisi bellach wedi bod ar waith am dros dri mis ac mae’n gyfle amserol i roi rhagor o wybodaeth ac eglurhad. Fel gyda phob teitl prydlesol, rhaid darllen y gofrestr…

Ffurflen RQ(Co) – cyfyngiad gwrth-dwyll newydd i gwmnïau

Rydym wedi cyflwyno mesur diogelwch ychwanegol ar gyfer cwmnïau sy’n meddu ar eiddo cofrestredig. Mae rhai o’r peryglon twyll a wynebir gan unigolion preifat yn berthnasol i gwmnïau hefyd. Er mwyn helpu i atal a lleihau’r risg o dwyll hunaniaeth a thwyll eiddo, rydym wedi lansio ffurflen RQ(Co). Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn debyg i’r…

Cofrestru arwystlon cwmni

Er i’r gyfundrefn ar gyfer cofrestru arwystlon gan gwmnïau gyda’r Gofrestrfa Cwmnïau newid bron i flwyddyn yn ôl, nid yw nifer sylweddol o geisiadau i’r Gofrestrfa Tir i gofrestru arwystl cwmni yn cynnwys yr holl dystiolaeth ofynnol. Wrth gyflwyno arwystl cwmni wedi’i ddyddio ar/ar ôl 6 Ebrill 2013 i’w gofrestru gyda’r Gofrestrfa Tir bydd angen…

Cyflawni gweithredoedd gan awdurdodau lleol

Mae awdurdodau lleol yn dirfeddianwyr sylweddol. Mae tua 770,000 o deitlau (3 y cant o’r cyfan) wedi’u cofrestru i awdurdodau lleol. Nid yw’n syndod felly bod awdurdodau lleol yn aml yn rhan o drafodion trawsgludo. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio sêl, er y caiff cynghorau plwyf a chynghorau cymunedol…