Cyfraith ac ymarfer

Pŵer atwrnai a thrafodion trawsgludo

Y Cofrestrydd Tir Cynorthwyol Richard Heaney sy’n ystyried agweddau cofrestru tir ar drafodion sy’n cynnwys pŵer atwrnai Ceir nifer o amgylchiadau lle y gall unigolyn (y rhoddwr) benderfynu llunio pŵer atwrnai er mwyn galluogi unigolyn arall (yr atwrnai) i lofnodi dogfennau a gweithredu ar ei ran. Nid bwriad yr erthygl hon yw rhoi trosolwg llawn…

Cwrdd â’r Cofrestryddion Tir Lleol rhan 2

Ein huwch-gyfreithwyr sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda cheisiadau cofrestru yw wyth Cofrestrydd Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Eu dyletswydd hwy yw gwneud y penderfyniadau terfynol yn yr achosion cofrestru tir mwy cymhleth, sensitif a chynhennus wrth lywio eu timau cyfreithiol gwybodus a phrofiadol a gweithio gyda’u cydweithwyr fel tîm cenedlaethol. Yn yr ail…

Cwrdd â’n Cofrestryddion Tir Lleol

Ein huwch-gyfreithwyr sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda cheisiadau cofrestru yw wyth Cofrestrydd Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Eu dyletswydd hwy yw gwneud y penderfyniadau terfynol yn yr achosion cofrestru tir mwy cymhleth, sensitif a chynhennus wrth lywio eu timau cyfreithiol gwybodus a phrofiadol a gweithio gyda’u cydweithwyr fel tîm cenedlaethol. Mae rhai o’r…

Trawsgludwyr newydd a newidiadau i ffurflenni ID y Gofrestrfa Tir

Newidiwyd ein ffurflenni ID fel y gellir eu llenwi gan ddau grŵp o drawsgludwyr newydd eu hawdurdodi. Mae Rheoliad CILEx, a alwyd yn Safonau Proffesiynol ILEX yn flaenorol, wedi dechrau awdurdodi unigolion a sefydliadau i ymgymryd â gweithgareddau offeryn neilltuedig o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sydd wedi’u…

Newidiadau i gofnod 1 yn y gofrestr eiddo ar gyfer teitlau prydlesol

Cyflwynodd ein newidiadau diweddar i’r ffordd rydym yn creu cynlluniau teitl ar gyfer llawer o gofrestriadau prydlesol sy’n cynnwys lefel llawr eiriad newydd ar gyfer cofnod 1 yn y gofrestr eiddo hefyd. Rydym nawr yn gwneud dau newid pellach i’r cofnod hwn. Lle y mae cofrestriad prydlesol yn ddarostyngedig i lefel llawr, ychwanegir nodyn gwybodaeth…

Ffugio a ‘gwarant y wladwriaeth’ o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002

Un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir sy’n archwilio canlyniad Swift 1st Limited v Chief Land Registrar [2015] EWCA Civ 330 Mae penderfyniad hirddisgwyliedig y Llys Apêl yn achos Swift 1st Limited v CLR wedi’i draddodi. Collodd y cofrestrydd yr apêl ac ni fydd yn ceisio caniatâd i apelio ymhellach i’r Goruchaf Lys. Mae’r achos yn…

Meddiant gwrthgefn a chyfraith trosedd

Un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir sy’n archwilio goblygiadau dyfarniad y Llys Apêl yn achos meddiant gwrthgefn Best. A ddylai unigolyn sy’n torri cyfraith trosedd yn ôl pob golwg allu dibynnu ar y deddfau hynny wrth wneud cais i gofrestru teitl ar sail meddiant gwrthgefn? Trwy ddeddfu adran 144 o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a…