Ein huwch-gyfreithwyr sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda cheisiadau cofrestru yw wyth Cofrestrydd Tir Lleol y Gofrestrfa Tir.

Eu dyletswydd hwy yw gwneud y penderfyniadau terfynol yn yr achosion cofrestru tir mwy cymhleth, sensitif a chynhennus wrth lywio eu timau cyfreithiol gwybodus a phrofiadol a gweithio gyda’u cydweithwyr fel tîm cenedlaethol.

Mae rhai o’r Cofrestryddion Tir Lleol wedi gweithio i’r Gofrestrfa Tir am sawl blwyddyn, tra bod eraill wedi ymuno’n ddiweddar iawn.

Byddwn yn eich cyflwyno i bob un o’n Cofrestryddion Tir Lleol, gan ddechrau gydag Emily d’Albuquerque a Geraint Davies.

Emily d’Albuquerque

Emily d'Albuquerque

Ymunodd Emily â’r Gofrestrfa Tir y gwanwyn hwn ar ôl gweithio am chwe blynedd ym maes cyfraith amaeth gyda chyfreithwyr Wilkin Chapman LLP.

Ar ôl ennill gradd mewn Saesneg ac Athroniaeth, astudiodd Emily am ddwy flynedd yng Ngholeg (Prifysgol nawr) y Gyfraith Birmingham cyn cwblhau ei hyfforddiant mewn cwmni yn Swydd Lincoln a Dwyrain Swydd Gaerefrog.

Yn Wilkin Chapman roedd ei chleientiaid yn cynnwys ffermwyr, partneriaethau a chwmnïau. Roedd ei gwaith yn amrywio o drawsgludo tir amaethyddol, gan gynnwys tenantiaethau cofrestradwy, i drin anghydfodau a chofrestriadau cyntaf cymhleth.

Roedd ymuno â’r Gofrestrfa Tir fel Cofrestrydd Tir Lleol yn “gyfle i weld y tu ôl i’r llenni a gwneud mwy ar yr ochr dechnegol”, meddai Emily, Cymrawd y Gymdeithas Cyfraith Amaeth.

“Fy mwriad yw trin fy ngwaith mor bragmatig â phosibl, ond gan gofio cywirdeb y gofrestr bob amser. Nid i achosi trafferthion i drawsgludwyr rydym ni yma, ond mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar yr angen pwysicaf i gynnal cywirdeb y gofrestr, yn hytrach na thrafodiad masnachol unigol.

“Rydym am wneud bywyd mor hawdd â phosibl o fewn y cyfyngiadau sy’n bodoli, felly mae’n bwysig iawn ein bod yn cynllunio systemau’r Gofrestrfa Tir gydag anghenion cwsmeriaid mewn golwg a bod yn ymwybodol o bryderon penodol sy’n eu hwynebu yn y farchnad eiddo.”

Mae Emily yn arwain tîm o gyfreithwyr yn Swyddfa Durham.

Geraint Davies

Geraint Davies

Mae gan Geraint brofiad cyffredinol o gyfraith a thrafodion eiddo o weithio fel cyfreithiwr mewn practis preifat, ar gyfer trawsgludwr trwyddedig ac ar gyfer awdurdod lleol.

Ymunodd â’r Gofrestrfa Tir y gwanwyn hwn o Gyngor Bro Morgannwg lle roedd yn Uwch Gyfreithiwr yn y tîm cyfreithiad gyda chyfrifoldeb am gynllunio a materion yn ymwneud â phriffyrdd.

Ymgymhwysodd Geraint fel cyfreithiwr ym 1998 ar ôl gradd gyntaf mewn Gweinyddiaeth Busnes ym Mhrifysgol Wake Forest yng Ngogledd Carolina a dwy flynedd yn astudio yn Ysgol Gyfraith Nottingham. Rhwng y cyfnod hwn, gweithiodd i Equitable Life cyn dychwelyd i’w alwedigaeth wreiddiol, sef y gyfraith.

Gweithiodd am 12 mlynedd ym maes trawsgludo ac eiddo masnachol, yn bennaf gyda Rees Wood Terry Solicitors yng Nghaerdydd ac yna Abbey Law ym Mryste.

Cyn ymuno â Chyngor Bro Morgannwg, gweithiodd Geraint i Countrywide Property Lawyers yng Nghaerdydd.

“Gallaf ddefnyddio fy mhrofiad o weithio mewn meysydd gwahanol o drawsgludo, yn gyntaf gyda phractisiau preifat mwy traddodiadol ac yna fel trawsgludwr cyfaint mawr,” meddai Geraint. “Rwyf wedi gweld gwahanol anghenion y ddau a’r gwahanol ddeinamig rhyngddynt â’r Gofrestrfa Tir.

“Ein prif ganolbwynt yma yw cywirdeb y gofrestr, ond mae hynny’n mynd law yn llaw i raddau helaeth â’r canolbwynt ar gwsmeriaid rwyf wedi gweld y Gofrestrfa Tir yn ei ddatblygu yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.”

Mae Geraint yn arwain tîm o gyfreithwyr yn swyddfeydd Caerlŷr, Coventry a Telford.


Siwan Sloman
By Siwan Sloman,
Welsh Translator at HM Land Registry