Ein huwch-gyfreithwyr sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda cheisiadau cofrestru yw wyth Cofrestrydd Tir Lleol y Gofrestrfa Tir.

Eu dyletswydd hwy yw gwneud y penderfyniadau terfynol yn yr achosion cofrestru tir mwy cymhleth, sensitif a chynhennus wrth lywio eu timau cyfreithiol gwybodus a phrofiadol a gweithio gyda’u cydweithwyr fel tîm cenedlaethol.

Yn yr ail o’n cyfres sy’n portreadu ein Cofrestryddion Tir Lleol, rydym yn cyflwyno Jim Whiteside a Robin Malpas.

Jim Whiteside

jim-whiteside_web

Ymunodd Jim â’r Gofrestrfa Tir ym 1999 ar ôl ymgymhwyso fel cyfreithiwr a gweithio ym maes eiddo masnachol gyda Burges Salmon ym Mryste. Cyn hynny astudiodd y gyfraith yn Aberystwyth a Chaerwysg.

I Jim, rhan o’r apêl o weithio i’r Gofrestrfa Tir oedd y cyfle i ganolbwyntio ar ochr dechnegol y gyfraith mewn sefyllfa ymarferol.

“Rydych yn cael y cyfle i ganolbwyntio ar rai o’r agweddau technegol mwyaf diddorol,” dywedodd. “Rydym yn gweld materion rhyfedd a rhyfeddol nad yw ymarferyddion yn eu gweld yn aml, ond mae’n ymwneud â chanfod atebion i broblemau.

“Rydym yn gweithio gyda meysydd cymhleth y gyfraith, ac ar brydiau meysydd newydd, ond rydym yn ceisio cyrraedd datrysiad ymarferol bob amser.”

Mae’r Cofrestryddion Tir Lleol a’u timau yn gweithio mewn partneriaeth â cheiswyr a’u cynrychiolwyr, ond mae’n rhaid iddyn nhw ystyried buddion unigolion eraill yn y teitl hefyd.

“Nid ein rôl ni yw creu’r gofrestr yn unol â dymuniadau’r ceisydd o reidrwydd, ond adlewyrchu gwir gyflwr y teitl,” meddai Jim. “Rydym yn edrych ar bwy arall alla fod â budd a sicrhau bod y teitl y byddwn yn ei gymeradwyo yn adlewyrchu’r buddion hynny’n ddigonol.”

Jim a’i gydweithwyr yw’r man adolygu terfynol ar gyfer penderfyniadau a chwynion, gan roi dealltwriaeth gref iddyn nhw o faterion sydd bwysicaf i ymarferyddion a’u cleientiaid.

“Gan ein bod yn gweld pethau ar ddiwedd y broses, gallwn weld y darlun ehangach ynghyd â’r manion unigol,” meddai Jim.

“Weithiau mae hyn yn golygu y gallwn ddod o hyd i ateb nad yw wedi bod yn amlwg o’r blaen, ond lle nad yw hynny’n bosibl, mae angen pwynt terfynol ar y broses lle rydym yn dweud ein bod wedi gwneud y cyfan sy’n bosibl.”

Mae Jim yn arwain tîm o gyfreithwyr yn swyddfeydd Caerloyw a Plymouth.

Robin Malpas

Robin Malpas

Astudiodd Robin ym Mhrifysgol Aberystwyth a Choleg y Gyfraith yng Nghaer a hyfforddodd fel cyfreithiwr gyda Chyngor Bwrdeistref Port Talbot, lle y bu’n gweithio ym maes trawsgludo a chyfreithiad ymhlith meysydd eraill.

Ymunodd â’r Gofrestrfa Tir ym 1989 fel swyddog cyfreithiol yn ein Swyddfa Abertawe a chafodd ei ddyrchafu’n Gofrestrydd Tir Cynorthwyol flwyddyn yn ddiweddarach. Oddi ar hynny, mae wedi gweithio mewn swyddfeydd amrywiol ac mewn rolau amrywiol, gan gynnwys Cofrestrydd Tir yn Swyddfa Plymouth am 16 mis.

Mae Robin yn dweud bod rôl Cofrestrydd Tir Lleol yn gofyn am “amrywiaeth eang o sgiliau”, gyda thair prif elfen i’r swydd ynghyd ag arwain a rheoli ei dîm o gyfreithwyr yn Swyddfa Nottingham.

“Y gyntaf yw rhoi cyngor i’m cydweithwyr, boed yn gyfreithwyr neu’n weithwyr cais,” dywedodd. “Yr ail yw cynrychioli’r Gofrestrfa Tir wrth wneud y penderfyniad terfynol mewn achosion unigol ac adolygu heriau i benderfyniadau cyfreithiol a chwynion.

“Yn drydydd, rydym yn rhoi sicrwydd bod y Gofrestrfa Tir yn gwneud y cyfan sy’n ofynnol yn ôl y Ddeddf a’r Rheolau Cofrestru Tir a’n hymarfer a’n gweithdrefnau mewnol.”

Mae Robin o’r farn bod ein cyfreithwyr yn cyflawni cysondeb “rhyfeddol” wrth wneud penderfyniadau, o ystyried bod mwy nag un ateb i gwestiwn cyfreithiol, ond gallai hynny wella ymhellach. “Rydym yn ceisio bod mor gyson ag y gallwn,” dywedodd.

Mae Robin yn gyfrifol am y rhaglen hyfforddiant ar gyfer y 15 Cofrestrydd Tir Cynorthwyol newydd sy’n ymuno â’r Gofrestrfa Tir y mis hwn (mis Medi).

“Mae gennym dîm cryf o gyfreithwyr yn y Gofrestrfa Tir a bydd y bobl newydd yn cryfhau’r grŵp ymhellach,” dywedodd. “Maen nhw’n gymysgedd da o bobl, rhai’n brofiadol iawn a rhai’n eithaf newydd i’r proffesiwn cyfreithiol.

“Rydym yn gobeithio y byddant yn dod â syniadau a fydd yn cryfhau’r sgiliau sydd gennym fel grŵp ymhellach.”

Darllenwch ein herthygl gyntaf i weld proffiliau Emily d’Albuquerque a Geraint Davies.


Siwan Sloman
By Siwan Sloman,
Welsh Translator at HM Land Registry