House on black targetRhan o fy rôl fel cyfreithiwr Gwarant a Chyfreithiad y Gofrestrfa Tir yw edrych ar gywiriad ac indemniad mewn perthynas ag achosion twyll eiddo. Mae hyn yn golygu fy mod yn gweld yr effaith ofnadwy y gall twyll eiddo ei gael ar y dioddefwr yn uniongyrchol.

Oddi ar 2009 mae’r Gofrestrfa Tir wedi atal twyll ar eiddo sy’n werth dros £80 miliwn. Fodd bynnag, ni all unrhyw system fod yn gwbl ddiogel rhag twyll. Dyna’r rheswm fy mod o’r farn ei bod yn bwysig cydweithio â’n cwsmeriaid proffesiynol er mwyn ehangu cyrhaeddiad ein cyngor ar dwyll eiddo.

Fel ein cwsmeriaid busnes, mae llawer ohonoch mewn cysylltiad mwy uniongyrchol ag aelodau’r cyhoedd na ni a gallech helpu eich cleientiaid trwy amlygu ystod y cyngor y gallwn ei gynnig ar sut i leihau’r risg o ddod yn ddioddefwr twyll eiddo.

Gwefan

Ffordd syml fyddai gosod cyswllt i’r wybodaeth ar GOV.UK: www.gov.uk/propertyfraud. Er enghraifft, rydym yn esbonio y gall eich cleientiaid sicrhau na fyddwn yn cofrestru gwerthiant neu forgais ar eu heiddo heb fod trawsgludwr neu gyfreithiwr yn ardystio hunaniaeth yr unigolyn sydd wedi gofyn i’r trafodiad gael ei ddilysu trwy osod cyfyngiad ar eu teitlau.

Yn ogystal mae gennym dudalen benodol am ein gwasanaeth Property Alert am ddim: www.gov.uk/property-alert. Rydym yn gwybod bod aelodau’r cyhoedd yn hoffi’r gwasanaeth o arolwg diweddar a gyflawnwyd. Ymhlith y sylwadau a gafwyd roedd: “Fy nghartref yw fy ased mwyaf. Rwyf am ei gadw’n ddiogel” a “Mae’n hawdd ei sefydlu, mae wedi gweithio’n dda i mi hyd yma ac mae’n rhoi tawelwch meddwl i mi”.

Fideo

Rydym wedi creu fideo tair munud o hyd sydd wedi’i anelu at aelodau’r cyhoedd er mwyn esbonio beth yw twyll eiddo, pwy sydd mewn perygl a pha gamau y gallwch eu cymryd.

Mae croeso i chi osod cyswllt i’r fideo ar eich gwefan.

Taflenni

Os yw’n well gennych roi rhywbeth yn llaw eich cleientiaid, rydym wedi cynhyrchu dwy daflen; un yn cynnwys cyngor cyffredinol ar dwyll eiddo ac un yn benodol am Property Alert.

Efallai y bydd eich tîm cwsmeriaid wedi tynnu eich sylw atynt yn barod ac mae nifer o gwmnïau eisoes wedi archebu rhai i’w dosbarthu i’w cleientiaid. Os hoffech chi rai, cysylltwch â’ch tîm cwsmeriaid gyda’ch cais.

Os nad oes gennych dîm cwsmeriaid anfonwch ebost atom gan nodi faint o daflenni yr hoffech eu cael a’r cyfeiriad lle y dylem eu hanfon.

Diolch

Mae llawer ohonoch eisoes wedi gosod cysylltau i’n cyngor ac wedi gofyn am daflenni ar gyfer eich cleientiaid ac rydym yn ddiolchgar i chi am hynny. Os oes gennych unrhyw syniadau am sut i hyrwyddo cyngor ar dwyll eiddo ymhellach, rhowch wybod i ni.

Cyfieithiad gan Siwan Sloman


Richard Hill
By Richard Hill,
Lawyer at HM Land Registry, Guarantee & Litigation Group