llcconference2015 090Bydd creu un gofrestr ddigidol ar gyfer Pridiannau Tir Lleol yn dod â’r buddsoddiad strategol i’r gwasanaeth sydd wedi bod yn brin yn y gorffennol, clywodd cynadleddwyr yng nghynhadledd genedlaethol gyntaf y Gofrestrfa Tir am y fenter.

Hysbyswyd cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, cwmnïau chwilio a chyflenwyr posibl yn y digwyddiad am gynnydd y Gofrestrfa Tir tuag at gymryd rôl y darparwr chwiliad oddi ar y cynghorau.

Dywedodd y Prif Weithredwr a Phrif Gofrestrydd Tir, Graham Farrant, a welir yn y llun (ail o’r chwith) yn ystod sesiwn holi ac ateb, fod y prosiect yn gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd y gwasanaeth.

Ystyriodd y gynhadledd newid yn y ffordd o feddwl o a fyddai un gofrestr ddigidol yn digwydd i “sut a phryd a beth fydd y broses?”, meddai.

llcconference2015 056

Dysgodd cynadleddwyr:

  • y bydd y gwaith o fudo data Pridiannau Tir Lleol o awdurdodau lleol Lloegr i’r Gofrestrfa Tir yn dechrau ar ddiwedd 2017 a dylai gael ei gwblhau erbyn 2023, gyda’r gwasanaeth yn parhau fel y mae ar hyn o bryd lle y mae awdurdodau lleol yn cadw’r data o hyd
  • y bydd y gost o £193 miliwn ar gyfer y prosiect yn cael ei thalu o gronfeydd y Gofrestrfa Tir ac yn cael ei had-dalu trwy ffïoedd
  • mai £25 fydd y ffi gychwynnol am chwiliad, yn ôl amcangyfrifon presennol, sydd ychydig yn is na’r cyfartaledd presennol, hyd nes y bydd cost y prosiect wedi’i thalu ac yna bydd yn gostwng i £4.60
  • mai dau ddiwrnod ar y mwyaf fydd yr amser prosesu ar gyfer chwiliadau, ond yn y rhan fwyaf o achosion y bydd yn gyflymach o lawer
  • mai mantais y gwasanaeth newydd i’r economi o ran arbedion ffioedd i gwsmeriaid fydd £80.9 miliwn dros y 10 mlynedd gyntaf a £30 miliwn flwyddyn wedi hynny.

Ar hyn o bryd mae tîm prosiect y Gofrestrfa Tir yn cwblhau ymarfer casglu data mewn 314 o’r 326 o gynghorau yn Lloegr sy’n darparu’r gwasanaeth ar hyn o bryd.

Dywedodd Ymgynghorydd Cyfraith Gorfforaethol Cymdeithas Llywodraeth Leol, Thelma Stober, yn ei chyflwyniad i’r gynhadledd yn Nottingham fod y berthynas rhwng y Gofrestrfa Tir a’r awdurdodau lleol wedi gwella llawer yn ddiweddar.

“Rydym am sicrhau ein bod yn cydweithio â’n haelodau a’r Gofrestrfa Tir i wneud yn siwr ein bod yn gwneud hyn yn gywir,” dywedodd.


Siwan Sloman
By Siwan Sloman,
Welsh Translator at HM Land Registry